Disclaimer e-mail

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van dit e-mailbericht, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het bericht te vernietigen. De inhoud van deze e-mail en/of eventueel toegevoegde bijlagen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ventus kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze e-mail en/of eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

This e-mail message should be read only by those to whom it is addressed. The information contained in this e-mail and any attachments may be confidential and/or protected by copyright. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you are not entitled to read the remainder of this e-mail message. You may not copy the message and may not forward it to any person other than the intended recipient. If you have received this e-mail by mistake, you are requested to notify us and to delete this message and any attachments immediately. The content of this e-mail and /or any added attachments has been compiled with the utmost care. Ventus cannot be held responsible for any errors and /or omissions in the information provided herein. No rights can be derived from the contents of this e-mail and/or any added attachments.