Risico’s nemen of risico’s managen?

“Risico’s nemen of risico’s managen?”

Situatieschets

Op basis van ervaring is de klant zich bewust geworden van het gebrek aan een continuity plan. Om een nieuwe ervaring te kunnen overwinnen is de behoefte hiernaar ontstaan en is Ventus gevraagd dit op te stellen. Tijdens de voorgesprekken werd al snel duidelijk dat er meer nodig was dan een uitgewerkt plan, er was nog geen proces en beleidsregels hierover ontbraken. In overleg is besloten het traject breder aan te pakken en bij de basis te beginnen door het business continuity management proces op te zetten inclusief crisis management, continuity plannen en disaster recovery plan.

Methode

Binnen dit traject is gestart met een risico analyse. Alle verantwoordelijken van de (kritische) bedrijfsprocessen zijn geïnterviewd en de risico’s zijn gerapporteerd aan het management ter beoordeling. Vervolgens is aandacht besteed aan het opzetten van het proces crisis management om helderheid te verschaffen in de verantwoordelijkheden en communicatiekanalen ten tijde van een calamiteit. Voor de business continuity plannen zijn gerelateerde risico’s uitgewerkt om op basis van hersteltijden en werkinstructies te komen tot een draaiboek met uitvoerbare plannen. Voor het herstel van de business is een disaster recovery plan uitgewerkt.

Resultaat

Door het ontbreken van de basis voor het proces is meer tijd nodig gebleken dan vooraf verwacht. De klant is uiteindelijk voorzien van een beschreven proces voor business continuity waarmee bij een eventuele calamiteit rollen, stappen en werkzaamheden snel en eenduidig bij alle betrokkenen bekend zijn en een ieder weet hoe te handelen.